Mẫu hợp đồng thi công lắp đặt biển quảng cáo mới nhất 2022

mẫu hợp đồng thi công biển quảng cáo

Mẫu hợp đồng thi công biển quảng cáo là hợp đồng dịch vụ. Có thể coi nó là sự thỏa thuận giữa các bên khi sử dụng dịch vụ bên cung ứng. Dưới đây, Quảng cáo F3 sẽ cung cấp đến bạn mẫu hợp đồng thi công biển quảng cáo được cập nhật 2022 mới nhất.

1. Mẫu hợp đồng làm biển quảng cáo mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…… năm……….

HỢP ĐỒNG LÀM BIỂN QUẢNG CÁO – BANNER

(Số:……/HĐDV-……….)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ Luật quảng cáo năm 2012;

– Căn cứ …;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày….. tháng……. năm…….. tại địa chỉ…………………………., chúng tôi gồm:

Bên cung ứng dịch vụ (Bên A)

Ông/Bà:………………………………….                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Số tài khoản:………………………….. Chi nhánh……………………….

Và:

Bên sử dụng dịch vụ (Bên B)

Ông/Bà:………………………………….                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng dịch vụ đặt làm biển quảng cáo – banner số……………. ngày…./…/…… để ghi nhận việc Bên A cung cấp dịch vụ đặt biển quảng cáo sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ/…………… của Bên B trên/tại địa điểm…………………… cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…./…… đến hết ngày…./…./…… với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Công việc trong hợp đồng

Bên A đồng ý thực hiện các công việc:

Để làm biển quảng cáo – banner về sản phẩm/dịch vụ/hàng hóa …………… cho Bên B. Cụ thể là các sản phẩm/dịch vụ/hàng hóa sau:………………………………………………

(Bạn trình bày các thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bên A phải quảng cáo cho bên B)

Tại địa điểm……………………………….. từ ngày…/…./…… đến hết ngày…./…../……

Biển quảng cáo – banner được đặt sẽ bao gồm những thông tin sau:

………………………………………

………………………………………

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Bên A và Bên B cùng đồng ý về việc Bên A sẽ thực hiện công việc đã được nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B với giá là………………… VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng).

Giá trên đã bao gồm:…………………………….

Và chưa bao gồm:…………………………………

Số tiền trên sẽ được Bên B chia ra thanh toán cho Bên A thành từng lần, cụ thể:

Lần 1. Vào ngày…/…./….. Bên B sẽ thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo và được trả theo phương thức…………. Cho Ông/bà:………………………………….Sinh năm:…………Chức vụ:…………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

Lần 2. Vào ngày…/…./….. Bên B sẽ thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo và được trả theo phương thức…………. Cho Ông/bà:………………………Sinh năm:…………Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../……

Ngoài ra, nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng này mà có phát sinh thêm các chi phí ngoài (bao gồm cả thuế/lệ phí/…) thì bên….. sẽ gánh chịu các chi phí này. Và số tiền này sẽ được chi trả theo hình thức, phương thức sau:…………………….

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

1, Thời hạn thực hiện Hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…../…../……

Trong đó, bên A phải ……………….. để thực hiện công việc đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B muộn nhất là vào …..giờ, ngày…./…../……

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,…………….  thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính như sau:…………………………………………………………………..

2, Địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng

Địa điểm Bên A thực hiện công việc cho Bên B là tại …………….

Và được thực hiện như sau:

Lần 1. Vào ngày……/…./….. Bên A có trách nhiệm…

Lần 2. Vào ngày……/…../…….. Bên A có trách nhiệm…

Sau khi hết thời gian làm việc, kết quả công việc được xác định dựa trên các căn cứ/tiêu chí/… sau:…………………………………………………………………………………..

Điều 4. Cam kết của các bên

1, Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật nói chung và khu vực nói riêng về hoạt động quảng cáo;

Cam kết không giao cho người khác thực hiện thay công việc…………………………………..

Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;

2, Cam kết của bên B

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng…………………………………………………………………………….

Điều 5. Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….

……………………………………

……………………………………

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện …. Lần và phải được lập thành…….. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp. Một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để……

                                                                     ……….ngày………tháng……….năm…….

                                                      Bên A                                                                                                                                                                                                                                                      Bên B

                                        (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                                                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

2. Hướng dẫn cách soạn mẫu hợp đồng thi công biển quảng cáo

 

Để lắp đặt, thi công làm biển quảng cáo thuận lợi và không bị phạt. Bạn cần có mẫu hợp đồng thi công lắp đặt biển quảng cáo đúng chuẩn. Giữa doanh nghiệp và đơn vị thiết kế.

Bên A là bên dịch vụ, bên B là bên người nhận. Cả 2 phải ghi đầy đủ địa chỉ, họ tên, điện thoại, mã số thuế, người đứng với tư cách pháp nhân, chức vụ trong hợp đồng.

Nội dung hợp đồng, bên A sẽ thuê bên B thi công lắp đặt biển quảng cáo với kích thước bao nhiêu ? Chất liệu gì ? Chi phí bao nhiêu ? Lắp đặt như thế nào ?

Kèm mẫu hợp đồng thi công biển quảng cáo đúng chuẩn. Bạn còn phải kèm theo quyền và nghĩa vụ của 2 bên.

Bên A có quyền lựa chọn người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vụ và thời gian. Đồng thời cũng sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ.

Nghĩa vụ của bên A phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác về hoạt động sản xuất cho bên B. Khi có sự tranh chấp của bên thứ ba về nội dung thông tin, nhãn hiệu, hàng hóa, bản quyền, … Đối với bên A thì bên A sẽ tự giải quyết. Bên B có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên A chịu trách nhiệm bồi thương nếu có.

Ngược lại, bên B cũng có quyền riêng như yêu cầu bên A cung cấp thông tin quảng cáo chính xác. Nhập khẩu vật tự, nguyên liệu làm biển quảng cáo theo quy định của pháp luật. Nhận chi phí bảng quảng cáo theo thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng thời, bên B cũng có nghĩa vụ như thực hiện dịch vụ quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh, dịch vụ thương mại theo thông tin mà bên A cung cấp.

Hợp đồng sẽ được lưu thành 2 bản để 2 bên kí kết, đóng dấu và lưu trữ để làm căn cứ xử lý. Nếu có tranh chấp xảy ra.

3. Lời kết

Trên đây là mẫu hợp đồng thi công biển quảng cáo đúng chuẩn. Các bạn nên thảm khảo để tránh sai sót trong quá trình triển khai hợp đồng. Quý khách hàng có nhua cầu tìm hiểu và làm biển quảng cáo liên hệ ngay với hotline của chúng tôi để được tư vấn và báo giá thi công lắp đặt biển quảng cáo nhanh nhất. 

Quảng cáo F3 uy tín, chuyên nghiệp
Quảng cáo F3 uy tín, chuyên nghiệp

F3 chuyên thi công quảng cáo uy tín tại các quận nội thành như: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hà Đông,…

Và các huyện ngoại thành như: Ba Vì, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức,…

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY QUẢNG CÁO F3

Hotline: 0973 666 806

Email: quangcaof3@gmail.com

Website: https://quangcaof3.vn/